FAQs Complain Problems

News and Notices

वडा स्तरीय योजना छनोट फारम (नमुना)

श्री वडा कार्यालय (सबै) वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत 

योजना छनोट तथा प्राथमिकरण गरी पाठाउने सम्बन्धी सुचना !!!

श्री वडा समितिको कार्यालय (सबै) वीरेन्द्रनगर नगरपालका सुर्खेत 

वेरोजगार व्यक्ती छनौटका मापदण्ड र प्राथमिकीकरण गर्ने सम्वन्धमा सूचना

Letter
Format

वेरोजगार व्यक्ती छनौटका मापदण्ड र प्राथमिकीकरण गर्ने सजिलो फरमेट पठाईएको छ यसै अनुसार गरी पठाउन सम्पूर्ण वडा हरुलाई अनुरोध छ । धन्यवाद ।

सूचना !!! सूचना !!! सूचना !!!

कार्यपालिका प्रमुख उप प्रमुख कार्यपालिका सदस्य ज्यू हरु वडा अध्यक्ष ज्यू वडा सचिव र नगरपालिकाका सवै शाखा प्रमुखहरु लाई पत्रमा उल्लेखित  विषय समय र स्थानमा उपस्थितीका लागी अनुरोध ।

Pages