FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण-

 

महिना         जन्म दर्ता       मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता               बसाईंसराई दर्ता सम्बन्ध विच्छेद
महिला पुरुष  जम्मा महिला पुरुष जम्मा दर्ता संख्या आएको गएको जम्मा
बैशाख १४१ १५८ २९९ २० २८ ४८ ७७ ६३ २१४ ३५ २४९
जेष्ठ १५० १७३ ३२३ २२ ३१ ७९ ५१ १५६ ८७ २४३
असार १४२ १७६ ३१८ ३३ ३० ६३ ९६ ५४ १८० ६४ २४४
श्रावण ८९ ८५ १७४ १० २१ ३१ ५८ ४० १४८ २५ १७३
भदौ १६४ १८० ३४४ १६ २० ३६ ५५ ५० १७३ ३० २०३
असोज १७१ १६६ ३३७ २६ ३४ ६० ५२ ५९ २१३ ३५ २४८
कार्तिक ६३ १११ १७४ १९ ४३ ६२ ६१ ४९४ ११२४ ४०६ १५३०
मंसिर १२१ १३३ २५४ १२ २३ ३५ १०४ १३८ ४०२ ९३ ४९५
पुष ७७ ६४ १४१ १४ १६ ३० ७२ ७२ २३४ ३८ २७२
माघ ५८ ७३ १३१ १३ २५ ३८ ८६ ५७ १८३ ७४ २५७
फागुन ५४ ६७ १२१ १५ १७ ३२ ७९ ५१ १५५ ४८ २०३
चैत्र १२० १४७ २६७ १८ २० ३८ ११७ ५५ १९७ ७४ २७१
जम्मा १३५० १५३३ २८८३ २०५ २९९ ५०४ ९३६ ११८४ ३३७९ १००९ ४३८८ १५