FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
घर बहाल कर कार्यविधि २०७५ 01/07/2019 - 12:33 PDF icon घरबहाल कर कार्यविधी २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 01/07/2019 - 12:31 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
पुराना भवनहरुका अलभिेख व्यवस्थापन सम्बलन्द्ध लनदेलिका, २०७५ 09/13/2018 - 11:14 PDF icon पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५.pdf
आ.व. २०७५/०७६ काे न्युनतम मुल्य निर्धारण पुस्तीका 07/18/2018 - 13:55 PDF icon न्यूनतम मूल्याङ्कन मालपोत २०७५_०७६.pdf
अार्थीक एेन २०७५ 07/16/2018 - 13:42 PDF icon वीरेन्द्रनगर नगरपालीका को आर्थिक ऐन 2075.pdf
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा एेन २०७४ 05/31/2018 - 14:20 PDF icon शिक्षा.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि २०७४ 05/14/2018 - 11:17 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
सहकारी एेन 05/14/2018 - 11:15 PDF icon सहकारी.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्वन्धि एन २०७४ 05/14/2018 - 11:13 PDF icon न्याय.pdf
कृषि 05/14/2018 - 11:09 PDF icon कर्षी.pdf

Pages