FAQs Complain Problems

News

Act, law and directives

Post date Document
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 05/06/2019 - 12:33 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका महिला स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 05/06/2019 - 12:32 PDF icon महिला स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यविधि २०७६.pdf
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ 05/06/2019 - 12:30 PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका तथा ऐन 04/09/2019 - 22:00 PDF icon pmep Act and rules
लेखा समितिको कार्य संचालन नियमावली, २०७५ 01/07/2019 - 12:37 PDF icon लेखा समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५.pdf
मेल महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 01/07/2019 - 12:36 PDF icon नगरपालिका मेला महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५.pdf
जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०७५ 01/07/2019 - 12:34 PDF icon जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०७५.pdf
घर बहाल कर कार्यविधि २०७५ 01/07/2019 - 12:33 PDF icon घरबहाल कर कार्यविधी २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 01/07/2019 - 12:31 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf