Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Bimal Raj Acharya Executive Officer Administrative 9858051463
Janak Bahadur Shahi Senior Engineer Planning and Technical Division janakshahi@outlook.com +9779848138870
Prakash Paudel Senior Admin & Management Officer Administrative and Management Division prakashskt@gmail.com +9779848027798
Bhumika Tarami Information Officer Information and Record Center btarami@yahoo.com +9779848038625