वडा नं ७ मा संचाली सुचाना तथा प्रविधि सम्बन्धि तालीका केही तस्विरहरु